24/2005 módosítása

Turbo 2001 Autósiskola
Turbo2001 Wed, 2014-02-05 17:36

*Motorosoknak figyelmébe ajánlom! A 24/2005 rendelet 11§ (5) bek. b) pontjára változás abban van, hogy FONTOS, hogy mikor szerezett (2éven belül, vagy 2 éven túl,vezetői engedélyt), ettől függ egy kategória bővivítéskor, hogy kell e KRESZ-vizsgát tenni, vagy nem.

2/2014. (I. 24.) NFM rendelet*

Hatályos: 2014.02.01 - 2014.02.02

*2/2014. (I. 24.) NFM rendelet*

*a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról1 [1]*

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés /b)/ pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.§ /e)/ pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

*1. §* A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 44. és 45. ponttal egészül ki:
/(A rendelet alkalmazásában:)/

„44. /A kézi sebességváltóval rendelkező jármű:/ az a jármű, amely olyan tengelykapcsoló-pedállal (illetve az „A”, az „A2” és az „A1” kategóriákban kézi váltókarral) van felszerelve, amelynek működtetése a jármű elindításakor, megállításakor és sebességváltáskor a vezetőre hárul.

45. /Automata sebességváltóval rendelkező jármű:/ a 44. pontban előírt feltételeknek nem megfelelő jármű, amely tengelykapcsoló-pedállal vagy kézi váltókarral nem rendelkezik és ezeknek a működtetése a jármű elindításához nem szükséges.”

*2. §* Az R. 42. §-a a következő /g)–i)/ ponttal egészül ki:
/(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)/

„/g)/ a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelv;

/h)/ a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontja;

/i)/ a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelv.”

*3. §* (1) Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 8. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R. 9. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R. 14. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

*4. §* Az R.

/a)/ 6. § (7) bekezdésében a „közlekedési hatóságnak megküldi” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságnak elektronikus úton megküldi” szöveg,

/b)/ 10. § (1) bekezdés /a)/ pontjában az „az első vizsgajelentésig az adott” szövegrész helyébe az „az első vizsgaeseményig az adott” szöveg,

/c)/ 37/A. § /d)/ pontjában az „a 2013. október 1-jét követően megkezdett elméleti képzésben résztvevők,” szövegrész helyébe az „a 2014. október 1-jét követően elméleti vizsgát tevő tanulók esetében,” szöveg,

/d)/ 39. § (3) bekezdésében a „teljes képzési követelményeket” szövegrész helyébe a „teljes képzési- és vizsgakövetelményeket” szöveg,

/e)/ 42. § /a)/ pontjában a „szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelettel” szövegrész helyébe a „szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel” szöveg,

/f)/ 3. számú melléklet 3.2.1. pontjához tartozó „Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon” című táblázat „Alapismeretek Elméleti és Bü tantárgyak” oszlop

/fa)/ „Sóra” megjelölésű aloszlopának „A22)”, „A2)” és „A4)” sorában a „3” szövegrész helyébe a „-” szöveg, és

/fb)/ „K”, „Je” és „Szü” megjelölésű aloszlopainak „A22)”, „A2)” és „A4)” sorában az „X” szövegrész helyébe a „-” szöveg,

/g)/ 3. számú melléklet 3.2.2. pontjában a „módosított tanrendet a változás előtt legalább 3 munkanappal korábban a közlekedési felügyelőség részére meg kell küldeni” szövegrész helyébe a „módosított tanrendet a változás előtt legalább 3 munkanappal korábban a közlekedési hatóság részére elektronikus úton meg kell küldeni” szöveg,

/h)/ 3. számú melléklet 3.2.2. pontjában a „tanfolyam első foglalkozását követő 1 munkanapon belül meg kell küldeni a közlekedési felügyelőség részére” szövegrész helyébe az „a tanfolyam első foglalkozását követő 1 munkanapon belül elektronikus úton meg kell küldeni a közlekedési hatóság részére” szöveg,

/i)/ 3. számú melléklet 3.5.1. pontjában a „közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

/j)/ 8. számú melléklet 7.2.3., 7.5.4. és 7.5.6.1. pontjában a „közlekedési felügyelőség” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

*5. §* Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

*6. §* Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

/a)/ a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 9-i 2012/36/EU bizottsági irányelv,

/b)/ a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontja,

/c)/ a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelv.

/1. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez/

*Az R. 5. számú mellékletének módosítása*

1. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „A1” alkategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ „A1” alkategória*

Olyan kétkerekű motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot és teljesítmény/tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg, továbbá legalább 90 km/h sebesség elérésére alkalmas. A belsőégésű motor hengerűrtartalma legalább 120 cm3, elektromos meghajtás esetében a teljesítmény/tömeg arány legalább 0,08 kW/kg.”

2. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „AM” kategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ „AM” kategória*

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.”

3. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „A” kategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ „A” kategória*

2018. december 31-éig: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel.

2019. január 1-jétől: „A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3 hengerűrtartalommal (amennyiben elektromos motorral van felszerelve, teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,25 kW/kg), legalább 180 kg terheletlen tömeggel és legalább 50 kW motorteljesítménnyel.”

4. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „A2” alkategória” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ „A2” alkategória*

Oldalkocsi nélküli motorkerékpár, amelynek hengerűrtartalma legalább 395 cm3, a motor teljesítménye legalább 20 kW, de nem több 35 kW-nál, a motorkerékpár teljesítmény/tömeg aránya nem haladja meg a 0,2 kW/kg-ot.
Amennyiben a motorkerékpár elektromos motorral van felszerelve, annak teljesítmény/tömeg aránya legalább 0,15 kW/kg.”

5. Az R. 5. számú melléklet „1. A járművek követelményei kategóriánként” cím „ „C” kategória” alcím /a)/ pontja a következő /af)/ alponttal egészül ki:

/[„C” kategóriába tartozó tehergépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik:/

/a) jellemzők:]/

„/af)/ vezető által működtetett kézi sebességváltó karral rendelkezik;”

/2. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez/

*Az R. 7. számú mellékletének módosítása*

1. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „A) Elméleti vizsga” alfejezet 4.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1.1. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok; a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet által meghatározott menetíró készülék használata.”

2. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga” alfejezete a következő 8.4. és 8.4.1. ponttal egészül ki:

„8.4. Biztonságos és energiatakarékos vezetés

8.4.1. Biztonságos és az üzemanyag-fogyasztást mérséklő vezetés gyorsításkor, lassításkor, hegy- és lejtőmenetben, szükség esetén kézi sebességváltással.”

3. Az R. 7. számú melléklet „I. Közúti járművezető vizsgáztatása” című fejezet „B) A járműkezelési vagy rutin és a forgalmi vizsga” alfejezet 9.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.3.2. Gazdaságosan és környezetbarát módon vezet-e, figyelembe véve a percenkénti fordulatszámot, a sebességváltást, a fékezést és a gyorsítást (csak a „B”, a „B+E”, a „C”, a „C+E”, a „C1”, a „C1+E”, a „D”, a „D+E”, a „D1” és a „D1+E” kategóriákban).”

/3. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez/

*Az R. 8. számú mellékletének módosítása*

Az R. 8. számú melléklet 8. pont 8.1.2. alpont a harmadik franciabekezdést követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

/(A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba/

/Ha a vizsgázó:)/

„– meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végrehajtani;”

/4. melléklet a 2/2014. (I. 24.) NFM rendelethez/

*Az R. 9. számú mellékletének módosítása*

Az R. 9. számú melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

„15. A 11. pontban a „78. Automata sebességváltóval rendelkező járművekre korlátozva” szöveget fel kell tüntetni, ha a járművezető jelölt a jártassági és magatartási vizsgát nem kézi sebességváltóval rendelkező járművel teljesítette.”

About the author

Turbo2001 Autósiskola Kft